ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒսումնասիրություններ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ (Սո­ցիոլոգիական ­հե­տա­զոտության ­արդյունքների վերլուծություն)
Բեռնել
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (Հետազոտության զեկույց)
Բեռնել
ՀՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ (Սո­ցիոլոգիական ­հե­տա­զոտության ­արդյունքների վերլուծություն)
Բեռնել
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐԸ» ԶԵԿՈՒՅՑ
Բեռնել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ ՄԱՍ II (վերլուծական մաս)
Բեռնել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ ՄԱՍ I (հետազոտական մաս)
Բեռնել